WSPÓŁPRACA

Współczesna cywilizacja przynosi wiele zagrożeń dla biopsychospołecznego rozwoju człowieka, przy czym obecnie na gruncie edukacji podkreśla się konieczność dbania o jego harmonijny przebieg. W tej sytuacji ogromną rolę odgrywają nauki społeczne, które przez podejmowane zagadnienia pozwalają spojrzeć na człowieka i nurtujące go problemy z szerokiej perspektywy oraz dają wskazówki pozwalające na dostrzeganie i stymulowanie tych aspektów, od których zależy jego wszechstronny rozwój. Umożliwiając wymianę poglądów na kształcenie i wychowanie, wzbogacają refleksję teoretyczną, a także wspierają oraz inspirują praktyczne działania pedagogiczne. Do współpracy zapraszamy autorów, dla których zasugerowane problemy stanowią istotną motywację do naukowych poszukiwań i refleksji skierowanych na rozwijanie myśli teoretycznej. Mile widziane są także teksty związane z praktycznym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań teoretycznych z zakresu nauczania i wychowania. Artykuły zamieszczane w czasopismie są uprzednio kwalifikowane przez Radę Naukową, dzięki czemu dokonywana jest selekcja, a następnie poddane recenzji zewnętrznej. Trzon periodyka stanowią działy, uwzględniające zarówno refleksję teoretyczną, jak i badawczą empirię oraz wymianę opinii:

  • Artykuły i rozprawy
  • Badania i komunikaty
  • Recenzje, sprawozdania, opinie.

Teksty publikowane są łącznie ze streszczeniami w języku angielskim.