Przesłanie

Witamy na stronie internetowej półrocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”.
Szerokie spektrum spraw, wokół których koncentruje się problematyka poruszana w czasopiśmie, pozwala na podjęcie współcześnie ważnych i aktualnych zagadnień z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych: filozofii, psychologii, socjologii oraz dziedzin związanych z edukacją artystyczną. Publikujemy teksty, które pozwolą wzbogacić refleksję dotyczącą:

  • włączenia się w ogólnopolską i europejską dyskusję nad stanem humanistyki, nauk społecznych, zwłaszcza pedagogicznych, oraz nad wpływem współczesnych przemian w naukach społecznych i pedagogicznych na praktykę edukacyjną;
  • sytuowania regionalnych problemów edukacyjnych, pedagogicznych, społecznych i artystycznych w kontekście nowoczesnych tendencji kulturowych;
  • interdyscyplinarnego oglądu szeroko rozumianych kwestii pedagogicznych.

Priorytetem „Studiów Pedagogicznych” jest zarówno wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski, jak i dbałość o bogactwo poruszanej problematyki, w tym inicjowanie dyskusji na poziomie akademickim skoncentrowanej wokół spraw edukacyjnych, a także rzeczywiste otwarcie się na publikacje autorów krajowych i zagranicznych.

Deklaracja
Deklaracja o wersji pierwotnej: wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.