Punktacja

Informujemy autorów, że za publikację w periodyku „Studia Pedagogiczne…” przyznawane jest obecnie 100 punktów (lista MEiN czasopism punktowanych).