Zalecenia dla autorów

  • Osoby zainteresowane przesłaniem tekstu do redakcji czasopisma są proszone o dodanie go za pośrednictwem Uniwersyteckiej Platformy Czasopism UJK: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/
  • Każdy Autor tekstu zamieszczanego na łamach „Studiów Pedagogicznych. Problemów społecznych, edukacyjnych i artystycznych” powinien ujawnić informacje o podmiotach. przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
  • Ujawnienie przez Autora wkładu innych osób (poszczególnych autorów) w powstanie publikacji odbywa się z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.
  • Autor zobowiązany jest także do przekazania redakcji informacji o źródłach finansowania publikacji (financial disclosure), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
  • Główną odpowiedzialność za niedostosowanie się do wymogów w zakresie ghostwritingu ponosi Autor zgłoszonego tekstu.