WPiA

Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne


ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971 

Instrukcje dla autorów
Instrukcje przygotowania tekstu

Formatka - wzór   (PDF)
Formatka - wzór   (DOC)

Oświadczenie autora   (PDF)
Oświadczenie autora   (DOC)

Druk recenzji   (PDF)
Druk recenzji   (DOC)

 

Zalecenia dla autorów

 

System antyplagiatowy
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 36/2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej, do oceny treści artykułów zamieszczanych na łamach Studiów Pedagogicznych wykorzystywany jest raport podobieństwa wygenerowany przez System Plagiat.pl.

 

Procedura recenzowania
Procedura recenzowania artykułów w "Studiach Pedagogicznych" jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały przedstawione w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

Nadesłany przez autorów materiał do publikacji w czasopiśmie podlega następującemu trybowi recenzji, na którą Autor niniejszym wyraża zgodę. Artykuły poddawane są wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, ekspertów z właściwej dziedziny. Recenzenci nie są członkami Redakcji pisma ani jego Rady Naukowej, a ich miejscem afiliacji nie jest UJK w Kielcach. Redakcja stara się, aby artykuły były wysyłane do recenzentów spoza placówki, z której pochodzi Autor, aby wykluczyć konflikt interesów. Lista recenzentów jest jawna i publikowana w poszczególnych numerach rocznika.

Tryb recenzowania zakłada poufność i anonimowość (tzw. "podwójnie ślepa recenzja"), co wiąże się z koniecznością nadania pracy numeru identyfikacyjnego, pod którym artykuł występuje w procesie wydawniczym. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i otrzymuje do wglądu dwie recenzje, do których może się ustosunkować w korespondencji z Redakcją.

Prace zamieszczane w "Studiach Pedagogicznych" podlegają także oglądowi przez redaktorów tematycznych i językowych, a każdy materiał prezentujący wyniki badań empirycznych jest analizowany przez redaktora statystycznego.