WPiA

Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne


ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971 

Historia
Czasopismo „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” ukazuje się od 1986 roku. Zmiany zachodzące na przestrzeni lat na Uczelni, obecnie Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, spowodowały konieczność wprowadzenia zmian tytułu. Początkowo "Studia..." ukazywały się pod tytułem „Kieleckie Studia Psychologiczne”. Od 1989 roku były wydawane jako „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, następnie od 2003 roku pod tytułem „Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej”. Od 2008 roku czasopismo ukazywało się pod tytułem „Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”. Zmiany w tytule i formule pozwoliły na poszerzenie problematyki skoncentrowanej wokół szeroko rozumianej edukacji. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” to czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii (do roku 2019 był to Wydział Pedagogiczny i Artystyczny) tegoż Uniwersytetu. Od roku 2014 ukazuje się co 6 miesięcy.

Numery ISSN: aktualny 2083-179X, poprzedni 1730-6795, e-ISSN 2449-8971.

 

Punktacja
Informujemy autorów, że za publikację w periodyku „Studia Pedagogiczne…” przyznawane jest obecnie 100 punktów (lista MEiN czasopism punktowanych).

 

Indeksowanie
Indeksowanie czasopisma w bazach naukowych:

Index Copernicus
Copernicus
Certyfikat Index Copernicus

BazHum - czasopisma humanistyczne i społeczne
BazHum

Central and Eastern Europe Online Library
CEEOL

Polityka Open Access
Czasopismo od numeru 29 jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe
CC

 

Współpraca
Współczesna cywilizacja przynosi wiele zagrożeń dla biopsychospołecznego rozwoju człowieka, przy czym obecnie na gruncie edukacji podkreśla się konieczność dbania o jego harmonijny przebieg. W tej sytuacji ogromną rolę odgrywają nauki społeczne, które przez podejmowane zagadnienia pozwalają spojrzeć na człowieka i nurtujące go problemy z szerokiej perspektywy oraz dają wskazówki pozwalające na dostrzeganie i stymulowanie tych aspektów, od których zależy jego wszechstronny rozwój. Umożliwiając wymianę poglądów na kształcenie i wychowanie, wzbogacają refleksję teoretyczną, a także wspierają oraz inspirują praktyczne działania pedagogiczne. Do współpracy zapraszamy autorów, dla których zasugerowane problemy stanowią istotną motywację do naukowych poszukiwań i refleksji skierowanych na rozwijanie myśli teoretycznej. Mile widziane są także teksty związane z praktycznym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań teoretycznych z zakresu nauczania i wychowania. Artykuły zamieszczane w czasopismie są uprzednio kwalifikowane przez Radę Naukową, dzięki czemu dokonywana jest selekcja, a następnie poddane recenzji zewnętrznej. Trzon periodyka stanowią działy, uwzględniające zarówno refleksję teoretyczną, jak i badawczą empirię oraz wymianę opinii:

Teksty publikowane są łącznie ze streszczeniami w języku angielskim.