WPiA

Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne


ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971 

Historia
Czasopismo „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” ukazuje się od 1986 roku. Zmiany zachodzące na przestrzeni lat na Uczelni, obecnie Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, spowodowały konieczność wprowadzenia zmian tytułu. Początkowo "Studia..." ukazywały się pod tytułem „Kieleckie Studia Psychologiczne”. Od 1989 roku były wydawane jako „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, następnie od 2003 roku pod tytułem „Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej”. Od 2008 roku czasopismo ukazywało się pod tytułem „Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”. Zmiany w tytule i formule pozwoliły na poszerzenie problematyki skoncentrowanej wokół szeroko rozumianej edukacji. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” to czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym i Artystycznym tegoż Uniwersytetu. Od roku 2014 ukazuje się co pół roku.

Numery ISSN: aktualny 2083-179X, poprzedni 1730-6795, e-ISSN 2449-8971.

 

Punktacja
Informujemy autorów, że za publikację w periodyku „Studia Pedagogiczne…” przyznawane jest obecnie 9 punktów (lista B MNiSW czasopism punktowanych).

 

Indeksowanie
Indeksowanie czasopisma w bazach naukowych:

Index Copernicus
Copernicus
Certyfikat Index Copernicus

BazHum - czasopisma humanistyczne i społeczne
BazHum

Central and Eastern Europe Online Library
CEEOL

 

Współpraca
Współczesna cywilizacja przynosi wiele zagrożeń dla biopsychospołecznego rozwoju człowieka, przy czym obecnie na gruncie edukacji podkreśla się konieczność dbania o jego harmonijny przebieg. W tej sytuacji ogromną rolę odgrywają nauki społeczne, które przez podejmowane zagadnienia pozwalają spojrzeć na człowieka i nurtujące go problemy z szerokiej perspektywy oraz dają wskazówki pozwalające na dostrzeganie i stymulowanie tych aspektów, od których zależy jego wszechstronny rozwój. Umożliwiając wymianę poglądów na kształcenie i wychowanie, wzbogacają refleksję teoretyczną, a także wspierają oraz inspirują praktyczne działania pedagogiczne. Do współpracy zapraszamy autorów, dla których zasugerowane problemy stanowią istotną motywację do naukowych poszukiwań i refleksji skierowanych na rozwijanie myśli teoretycznej. Mile widziane są także teksty związane z praktycznym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań teoretycznych z zakresu nauczania i wychowania. Artykuły zamieszczane w czasopismie są uprzednio kwalifikowane przez Radę Naukową, dzięki czemu dokonywana jest selekcja, a następnie poddane recenzji zewnętrznej. Trzon periodyka stanowią działy, uwzględniające zarówno refleksję teoretyczną, jak i badawczą empirię oraz wymianę opinii:

Teksty publikowane są łącznie ze streszczeniami w języku angielskim.